Anunt concurs functii contractuale pe durata determinata Compartiment Proiecte

A N U N Ț

 

Primăria Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare organizează concurs de recrutare, în data de 18.12.2018, ora 09.00, proba scrisă,

19.12.2018, ora 09.00, proba interviu,

la sediul instituției, Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare, în vederea ocupării pe perioadă determinată a unui post de

– consilier superior, cu studii superioare, vecime minim 7 ani in studii,  

– consilier debutant, cu studii superioare, fara vechime,

– referent asistent, cu studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat, vechime minim 1 an,

din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte al Comunei Păuleşti,

durata contractului individual de muncă – perioadă determinată

 

Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparținând Spațiului Economic European și domiciliu în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Cerințe specifice

 

– consilier superior, cu studii superioare, vecime minim 7 ani in studii, cunostinte operare PC,

– consilier debutant, cu studii superioare, fara vechime, cunostinte operare PC,

– referent asistent, cu studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat, vechime minim 1 an, cunostinte operare PC,

 

BIBLIOGRAFIA va cuprinde cadrul legal cu modificarile si completarile ulterioare, actualizat la zi, pentru fiecare post, după cum urmează:

– pentru ocuparea postului de consilier superior,

 1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare – Capitolul I, III, IV şi X;
 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 3. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania.
 4. H.G. nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
 5. OUG nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora.
 6. OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.
 7. OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 1. G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

– pentru ocuparea postului de consilier debutant,

 1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare – Capitolul I, III, IV şi X;
 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 3. OUG nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora.
 4. OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.
 5. OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 1. G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

– pentru ocuparea postului de referent asistent,

 1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare – Capitolul I, III, IV şi X;
 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 3. OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 4. OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.
 1. G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

 

Dosarele candidaților vor fi preluate la secretariatul institutiei, în zilele lucrătoare din perioada 26.11.2018 – 07.12.2018, între orele 09,00 – 13,00. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, o adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. g) Curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copiile de pe actele enunțate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

 

Nr. crt.

Etapa de concurs Data / perioada Ora Locaţia
1 Depunerea dosarelor candidaţilor 26.11.2018- 07.12.2018 9,00 – 13,00 Secretariat
2 Selecţia dosarelor 10.12.2018 9,00 – 13,00
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 10.12.2018 14,00 Avizier
4 Depunerea contestaţiilor 11.12.2018 9,00 – 15,00 Secretariat
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 11.12.2018 16,00 Avizier
6 Proba scrisă 18.12.2018 9,00 Sala de sedinta a primariei
7 Afişarea rezultatelor de la proba scrisă 18.12.2018 14,00 Avizier
8 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise 18.12.2018 14,00 – 15,30 Secretariat
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 18.12.2018 17,00 Avizier
10 Interviul 19.12.2018 09,00 Sediul Primariei
11 Afişarea rezultatelor la proba interviu 19.12.2018 14,00 Avizier
12 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei interviu 20.12.2018 14,00 – 15,30 Avizier
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 20.12.2018 17,00 Avizier
14 Afişarea rezultatelor finale 20.12.2018 17,30 Avizier

 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției și la telefon 0261/757306 interior 0.