POIM: APLICAREA PREVEDERILOR REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA COSTULUI FORAJULUI DE EXPLOATARE STABILITE PRIN GHIDUL SOLICITANTULUI

23 Jun    Implementare Proiecte
Jun 23

POIM: APLICAREA PREVEDERILOR REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA COSTULUI FORAJULUI DE EXPLOATARE STABILITE PRIN GHIDUL SOLICITANTULUI

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură
Mare publică_ Nota nr. 2062/18.06.2020 privind aplicarea prevederilor
referitoare la eligibilitatea costului forajului de exploatare stabilite
prin ghidul solicitantului aferent obiectivului specific 6.1 –
Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai putin
exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) – componenta producție
[12]._
Conform notei menționate, în cadrul proiectelor aferente acestui apel
cheltuielile cu lucrările de execuție a forajelor de exploatare vor
putea fi solicitate la rambursare și rambursate cu respectarea
condițiilor de mai jos, după caz:
    * Cheltuielile aferente lucrărilor de execuție/modernizare a
forajelor de exploatare sunt solicitate la rambursare ulterior emiterii
de către autoritatea competentă a licenței de exploatare.
_sau_
    * Cheltuielile aferente lucrărilor de execuție/modernizare a
forajelor de exploatare sunt solicitate la rambursare anterior emiterii
de către autoritatea competentă a licenței de exploatare cu asumarea
de către beneficiarul finanțării a următoarei condiții specifice
care va fi prevazută în contractul de finanțare: AM POIM va putea
considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în
întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără
orice altă formalitate, cu recuperarea după caz a finanțării
acordate, dacă până la depunerea cererii de plată finale,
beneficiarul nu va prezenta documentul emis de către autoritatea
competentă care confirmă acordarea licenței de exploatare a resursei
de apă geotermală utilizată de către proiect.
_Surssa: MFE