AM POAT ACTUALIZEAZĂ GHIDUL SOLICITANTULUI

17 Jul    Implementare Proiecte
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență
Tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene actualizează
ghidul solicitantului POAT 2014-2020 [3] – în vigoare de la data de
15 iulie 2020.
  Acțiuni sprijinite:
    * _Axa prioritară 1_: „Întărirea capacității beneficiarilor de a
pregăti și implementa proiecte finanțate din fondurile ESI și
diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”.
– întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din
fondurile ESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature;
– asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și
specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire
pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI;
– asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului
Politicii de Coeziune UE;
– activități de diseminare a informaţiilor şi de informare şi
publicitate cu privire la FESI și la POAT, POIM și POC;
– activități destinate dezvoltării culturii parteneriale pentru
coordonarea și gestionarea FESI;
    * _Axa prioritară 2:_ „Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și
controlul FESI”
– îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural
pentru coordonarea și implementarea FESI;
– activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor
pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM
și POC;
– evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități
destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI;
– dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și
eficient pentru FESI, precum și întărirea capacității
utilizatorilor săi;
– activități pentru dezvoltarea, îmbunătățirea şi mentenanţa
SMIS2014+, MySMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora, precum şi
a reţelei digitale și pentru sprijinirea unităţii centrale
SMIS2014+, a reţelei de coordonatori și instruirea utilizatorilor
acestor sisteme informatice;
    * _Axa prioritară 3:_ „Creșterea eficienței și eficacității
resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi
control al FESI în România”
– dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului
resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și
motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului
de coordonare, gestionare și control al FESI;
– implementarea unei politici orizontale de resurse umane şi a
dezvoltării capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare,
gestionare și control al FESI;
– asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din
sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul de
management al POAT, POIM și POC;
_Solicitanți eligibili:_
    * Ministerul Fondurilor Europene, parteneriat între MFE în calitate
de lider și entități publice sau private, Autoritățile de
Management, Organismele Intermediare, Autoritatea de Certificare și
Plată, Autoritatea de Audit, Departamentul pentru Lupta Antifraudă,
Agențiile pentru Dezvoltare Regională în calitate de AM pentru POR
2021-2027 ;
    * Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, parteneriat între
Ministerul Mediului în calitate de lider și Autoritatea Națională
”Apele Române” – ANAR în calitate de partener, Consiliul
Național pentru Soluționarea Contestațiilor, Serviciul de
Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații;
    * Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Asociația
Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România;
    * Asociația pentru Dezvoltarea Intercomunitară Investiții
Teritoriale Integrate Delta Dunării.