GUVERNUL ROMÂNIEI A DISCUTAT NOI MĂSURI DE SPRIJINIRE A ECONOMIEI ȘI SISTEMULUI SANITAR

21 Jul    Implementare Proiecte
În ședința de Guvern de joi, 16 iulie, Ministerul Fondurilor Europene
a prezentat actele normative necesare implementării măsurilor de
sprijinire a economiei, dar și pentru finanțarea spitalelor implicate
în lupta cu COVID-19. Concret, au fost dezbătute programele naționale
pentru pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale, dar și cele
pentru acordarea de granturi IMM-urilor, sprijinirea întreprinderilor
de tip social din mediul rural și creșterea abilităților digitale
ale angajaților din România. O altă măsură dezbătută a fost
flexibilizarea implementării Programelor Operaționale Regionale în
viitoarea perioadă de programare.
Programul de racordare la rețeaua inteligentă de distribuție a
gazelor propus de Ministerul Fondurilor Europene are o alocare
prevăzută de un miliard de euro, iar granturile și microgranturile
pentru sprijinirea IMM-urilor dispun de alt miliard din fonduri
europene.
Salariații din întreprinderile mari vor avea la dispoziție 10
milioane de euro pentru a deveni mai competitivi în noua economie
digitală, în timp ce angajații IMM-urilor vor dispune de 20 de
milioane de euro pentru aceeași temă. Antreprenoriatul rural este de
asemenea sprijinit cu 30 de milioane de euro.
Valoarea totală a proiectelor depuse de spitale pentru dotări în
contextul pandemiei cumulează 164 de milioane de euro, conform
informării prezentate în Guvern de ministrul Marcel Boloș.
1 miliard euro pentru racordarea locuințelor și instituțiilor publice
la rețeaua de gaze naturale
Programul Național de racordare a populației și consumatorilor
non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție, reglementat de o
Ordonanță de urgență a Guvernului, va avea o alocare totală de 1
miliard de euro. Va fi finanțat pe parcursul a două perioade de
programare: 200 milioane euro în timpul actualului Cadru Financiar
Multianual (2014-2020), prin intermediul Programului Operațional
Infrastructură Mare (POIM) și 800 milioane euro în viitorul
exercițiu financiar 2021-2021, orin intermediul Programului
Operațional Transport. Concret, programul va putea fi implementat
până la finalul anului 2029.
Finanțarea este posibilă în condițiile în care Comisia Europeană a
aprobat pe 7 iulie 2020 modificarea axei prioritare 8 a POIM, fapt care
a permis elaborarea proiectului de act normativ care va reglementa
implementarea Programului.
Racordarea la gaze naturale are două obiective majore. Pe de o parte,
Guvernul României și-a propus creșterea standardelor de viață al
populației, prin îmbunătățirea condițiilor de încălzire și de
preparare a hranei, dar și hranei, iar pe de altă parte prin reducerea
poluării, având în vedere că multe dintre locuințe sunt acum
încălzite pe bază de lemne, cu impact major în emiterea de noxe și
poluanți, în contradicție cu politicile de mediu ale Uniunii
Europene.
Vor fi finanțate proiecte care vizează:
    * înființarea rețelelor de distribuție inteligentă a gazelor
naturale pentru racordul locuințelor și instituțiilor publice,
agenților economici precum și a altor categorii de consumatori;
    * extinderea rețelelor de distribuție inteligentă a gazelor naturale
pentru racordul consumatorilor
    * transformarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale existente
în rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale pentru
racordul.
Vor putea depune proiecte:
    * unitățile administrativ teritoriale;
    * parteneriate constituite din unități administrativ teritoriale cu
condiția ca până la începerea etapei de operare a infrastructurii
construite să se constituie în Asociații de Dezvoltare
Intercomunitară.
1 miliard de euro, granturi pentru IMM-uri
Proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru
acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,
aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în
contextul crizei COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul
fondurilor europene va permite acordarea de finanțări de 1 miliard de
euro, IMM-urilor, pentru a le sprijini să își desfășoare activitate
în contextul crizei sanitare generate de pandemia COVID-19.
Granturile acordate vor fi de trei tipuri:
    * Microgranturi – 100 milioane euro pentru: IMM-uri fără niciun
angajat, PFA-uri și ONG-uri cu activitate economică în domeniiile
cultural-artistice și cinematografie, cabinete medicale individuale
implicate în tratarea pacienților infectați cu COVID. Valoarea unui
microgrant va fi de 2.000 euro și vor fi sprijiniți aproximativ 50.000
de beneficiari.
    * Granturi pentru capital de lucru – 350 milioane euro pentru IMM-uri
din domenii de activitate precum: HoReCa, serviciile de transport,
industria de evenimente, editurile și bibliotecile. De aceste
finanțări vor beneficia aproximativ 65.000 de firme din România.
    * Granturi de investiții – 550 milioane euro – IMM-urilor din
industria alimentară, energie, echipamente, servicii de îngrijire,
reparații și întreținere, turism, hoteluri, confecții etc. Valoarea
acestora va fi între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de
nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse pentru
contractarea de finanțări.
Granturile vor fi acordate de către administratorii schemei de ajutor
de stat – Ministerul Economiei, Energiei și al Mediului de Afaceri
(MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE)
și Serviciul de Telecomunicații Speciale.
Programe implementate la nivel regional în viitoarea perioadă de
programare
Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri
pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor
externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România
reglementează reglementează implementarea la nivel regional a 8
Programele Operaționale Regionale.
Astfel, Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor îndeplini
funcțiile de management pentru cele 8 Programe Operaționale Regionale
organizate la nivelul regiunile de dezvoltare (Bucureşti-Ilfov, Centru,
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, Sud şi Sud-Est). Acestea vor putea
încredința gestionarea unor funcții ori părți ale Programelor
Operaționale Regionale, unor organisme intermediare, prin încheierea
unui acord de delegare între Organismul Intermediar și Autoritatea de
Management în cauză.
În calitate de autorități de management pentru Programele
Operaționale Regionale, Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor
efectua plăți către beneficiari. După adoptarea și publicarea
Ordonanței de Urgență, ADR-urile vor trebui să se reorganizeze
pentru a pregăti sistemul de management și de control pentru POR
gestionat.
30 milioane pentru înființarea întreprinderilor sociale în mediul
rural
Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului
Național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în
mediul rural va reglementa sprijinirea antreprenoriatului social în
mediul rural.
Cu o alocare de 30 milioane euro, Programul va fi finanțat în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și va fi implementat
până pe 31 decembrie 2023. Va fi sprijinită înființarea a 100
entități de economie socială, dar și minimum 350 de tineri NEETs
(Not in Education, Employment, or Training/ care nu sunt înscriși
într-un program de educație, ocupare sau formare profesională) cu
vârsta între 16-29 ani.
Cheltuielile aferente înființării și desfășurării afacerilor
înființate în cadrul acestui program vor fi acordate sub formă de
ajutor de minimis, și anume 200.000 euro pe plan de afaceri, ceea ce
înseamnă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Vor putea depune proiecte:
    * entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din
sectorul economiei sociale;
    * furnizori de formare profesională, furnizori de servicii de ocupare,
furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizațiile
patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie,
ONG-uri;
    * autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de
parteneri, cu toate categoriile de entități eligibile menționate mai
sus.
20 milioane euro pentru creșterea competențelor digitale ale
angajaților IMM-urilor
Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Naţional
Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor
mici și mijlocii va reglementa finanțarea dobândirii de competențe
digitale atât de bază și avansate de către mii de angajați în
industriile competitive.
Programul, cu o alocare de 20 milioane euro, va fi finanțat prin
intermediul Programului Operațional Capital Uman și prin va asigura
instruirea a minimum 5.000 angajați din minimum 500 de companii.
Datorită implementării proiectelor, 60 de IMM-uri vor introduce
programe de învățare la locul de muncă.
Vor putea depune proiecte:
    * organizații patronale, federații patronale, confederații patronale
sau uniuni patronale teritoriale, în calitate de beneficiari unici sau
în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații
sindicale și/sau furnizori de formare profesională;
    * asociații de întreprinderi, în calitate de beneficiari unici sau
în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații
sindicale și/sau furnizori de formare profesională;
    * camerele de comerț și industrie, în calitate de beneficiari unici
sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații
sindicale și/sau furnizori de formare profesională.
10 milioane euro pentru formarea competențelor digitale ale
întreprinderilor mari
Programul Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din
întreprinderi mari, reglementat tot de un proiect de Hotărâre de
Guvern, îi va ajuta pe angajați să dobândească aptitudini care
să-i mențină competitivi pe piața muncii și să fie productivi
pentru angajatorii lor. Vor fi instruiți minimum 1.500 angajați din
minimum 20 întreprinderi mari.
Cu o alocare de 10 milioane euro, Programul va fi finanțat în cadrul
Programului Operațional Capital Uman.
Proiecte în valoare de 164 milioane euro pentru finanțarea
echipamentelor în spitale pentru combaterea COVID-19
Printr-o notă de informare, ministrul Fondurilor Europene, Marcel
Boloș, a informat Guvernul României despre stadiul evaluării
proiectelor depuse în cadrul apelului „Consolidarea capacității de
gestionare a crizei sanitare COVID-19”. Apelul este finanțat în
cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) și are o
valoare de 350 milioane euro.
Până în prezent, au fost depuse spre evaluare 51 cereri de finanțare
cu o valoare de 164,2 milioane euro:
    * 41 de proiecte de tip A, în valoare de 155,4 milioane euro, prin
care 50 de unități sanitare publice sunt dotate cu echipamente
medicale/echipamente de protecție;
    * 10 proiecte de tip C, în valoare de 8,8 milioane euro, prin care
direcțiile generale de asistență socială sunt dotate cu echipamente
de protecție.
Alte 125 cereri de finanțare sunt în curs de completare în sistemul
informativ MySMIS. Proiectele sunt evaluate de către Autoritatea de
Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM),
în parteneriat cu Ministerul Sănătății.
Apelul de proiecte este deschis până la data de 30 septembrie 2020 și
este adresat următoarelor categorii de beneficiari:
    * Unități sanitare publice  pentru  care  Ministerul  Sănătății
stabilește  necesitatea dotării;
    * Ministerul Sănătății/ alte autorități publice centrale și
autorități publice locale, sau unități aflate în subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea acestora, pentru achiziții necesare
gestionării crizei de sănătate publică;
    * Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
_Sursa: MFE