Știri finanțări 25 Martie

25 Mar    Implementare Proiecte
_PROGRAMUL „TOMATA”, ÎNLOCUIT CU UN AJUTOR DE MINIMIS DE 2.000
EURO/1.000 M² PENTRU CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SPAŢII PROTEJATE_
Legumicultorii care vor cultiva ardei, castraveţi, tomate, varză şi
vinete în spaţii protejate vor putea primi în acest an un ajutor de
minimis de 2.000 de euro/1.000 m², plafonul total alocat pentru
susţinerea legumelor în spaţii protejate fiind de 150 milioane lei, a
anunţat marţi, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, într-o
conferinţă de presă.
El a precizat că acest program de sprijin va înlocui “Tomata”, care
s-a derulat pe o perioadă de patru ani şi care nu mai putea continua
în acelaşi mod.
_Sursa: AGERPRES [1]_
    * _APIA primește Cereri de sprijin pentru schema de ajutor de stat
„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea
pădurilor”_
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)
informează potențialii beneficiari că se primesc Cererile de sprijin
pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu,
servicii climatice și conservarea pădurilor”, sesiunea 4/2021,
aferente Măsurii 15, Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de
silvomediu”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală
2014 – 2020.
În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 54/2021, Cererile de
sprijin se vor depune la Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrului
Municipiului Bucureşti, până la data de 17
mai 2021 inclusiv.
Alocarea financiară pentru sesiunea 4/2021 este de 22.318.866 euro.
Pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul schemei de ajutor de
stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea
pădurilor”, solicitantul depune o cerere de sprijin – conform Anexei
1 din Ghidul solicitantului; cererea se depune online pe site-ul
Agenției: www.apia.org.ro , în aplicația electronică M15, se
tipărește, se semnează și se
depune/transmite împreună cu documentele aferente. În cazuri
excepționale, cererea de sprijin se poate depune/transmite doar pe
suport de hârtie împreună cu documentele aferente. Cererile semnate,
scanate și transmise la APIA prin email/alt mijloc de telecomunicații
trebuie semnate și în original de către solicitant până la
finalizarea etapei de evaluare a cererilor de sprijin ( 25 de zile
lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a cererilor de
sprijin).
Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca
sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar), proprietarilor
(inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul
forestier național, în baza unui angajament încheiat pentru o
perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi a
costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a
implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de
stat:
    * Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care
beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață
inclusă în angajament;
    * Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din
rărituri, pentru care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru
suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul
Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul
1). Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza
schemei de ajutor de stat este de 100%.
Pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea
sprijinului financiar, astfel cănivelul plăților va fi ajustat.
Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru pachetul
1 este de 100 ha. Proprietarii de terenuri forestiere care dețin
suprafețe mai mici și/sau care nu îndeplinesc condițiile de accesare
se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de
stat.Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat
beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe cerințe, printre
care enumerăm:
    * să dețină amenajament silvic în vigoare pe toată suprafața din
angajament,
    * să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice
cu un ocol silvic autorizat pentru întreaga suprafață din angajament
    * să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren
forestier deținută într-o unitate de producție și/sau protecție
(conform amenajamentului silvic),
    * să delimiteze o zonă de liniște compactă de cel puțin 20% din
totalul suprafeței pentru care se încheie un angajament, în cadrul
căreia nu se vor efectua tăieri de masă lemnoasă pe întreaga
perioadă a angajamentului, cu excepția situațiilor prevăzute în
Ghidul solicitantului (Pe suprafața din afara zonei de liniște,
beneficiarul are dreptul să efectueze lucrările prevăzute de
amenajamentul silvic, avându-se în vedere ca pe perioada
angajamentului să nu se intervină cu lucrări mai mult de o dată pe
aceeaşi unitate amenajistică, cu excepția situațiilor prevăzute în
Ghidul solicitantului),
    * să contracteze şi să efectueze lucrări de colectare a
materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operațiile de adunat,
scos și apropiat, până la platforma primară, pe suprafața parcursă
cu rărituri care face obiectul angajamentului pentru pachetul 2,
    * să respecte normele privind eco-condiționalitatea pe toate
terenurile agricole aparținând exploatației agricole și pe toată
perioada angajamentului, în cazul în care dețin și suprafețe
agricole.
Pădurile încadrate în tipul I funcțional (TI – conform
prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile în cadrul
schemei de ajutor de stat, iar terenurile destinate împăduririi sau
reîmpăduririi trebuie să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața
angajată.
Cererile de sprijin pot fi depuse și după data de 17 mai, respectiv
până la data de 11 iunie 2021 inclusiv, cu o reducere de 1%, pentru
fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut
dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până în termenul
de 17 mai 2021 inclusiv.
Formularele de modificare a cererilor de sprijin pot fi depuse, fără
aplicarea de penalități, până la data de 31mai 2021 inclusiv, cu
posibilitatea depunerii până la data de 11 iunie 2021 inclusiv, cu o
reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care
beneficiarul ar fi avut dreptul dacă formularul de modificare ar fi
fost depus în termenul de 31 mai 2021 inclusiv.
_Sursa: APIA [2]_
    *
_COMISIA PROPUNE UN PACHET DE MĂSURI PENTRU ASIGURAREA RESPECTĂRII
DREPTURILOR COPILULUI ȘI SPRIJINIREA COPIILOR AFLAȚI ÎN DIFICULTATE_
Comisia a adoptat astăzi, 24 martie, prima STRATEGIE, cuprinzătoare  a
UE privind drepturile copilului, precum și o propunere de recomandare a
Consiliului de instituire a unei garanții europene pentru copii, în
vederea promovării egalității de șanse pentru copiii expuși
riscului de sărăcie sau de excluziune socială.
Împreună cu cele mai importante organizații internaționale de
apărare a drepturilor copilului, Comisia a colectat opiniile a peste 10
000 de copii pentru a pregăti aceste două inițiative.
Strategia UE: șase domenii tematice și măsurile propuse
    * Copiii ca agenți ai schimbării în viața democratică
    * Dreptul copiilor de a-și valorifica pe deplin potențialul,
indiferent de mediul social din care provin
    * Dreptul copiilor de a duce o viață ferită de violență
    * Dreptul copiilor la o justiție care este în interesul lor
    * Dreptul copiilor de a naviga în condiții de siguranță în mediul
digital și de a profita de oportunitățile oferite de acesta
    * Drepturile copiilor pe plan internațional
Noua Garanție europeană pentru copii
În 2019, aproape 18 milioane de copii din UE (22,2 % din copiii din
întreaga lume) trăiau în gospodării expuse riscului de sărăcie sau
de excluziune socială. Ia astfel naștere un cerc vicios
intergenerațional al inegalității sociale, cu efecte profunde și de
durată asupra copiilor. Scopul Garanției europene pentru copii este de
a întrerupe acest cerc vicios și de a promova egalitatea de șanse
prin garantarea accesului copiilor aflați în dificultate (care au mai
puțin de 18 ani și sunt expuși riscului de sărăcie sau de
excluziune socială) la o serie de servicii esențiale.
În cadrul Garanției europene pentru copii, statelor membre li se
recomandă să ofere copiilor aflați în dificultate acces gratuit și
eficace la:
    * structurile de educație și îngrijire timpurie – evitându-se, de
exemplu, segregarea claselor;
    * activități educative și școlare – de exemplu, echipamente
adecvate pentru învățământul la distanță și excursii școlare;
    * cel puțin o masă sănătoasă în fiecare zi de școală; și
    * asistență medicală – de exemplu, prin facilitarea accesului la
consultații medicale și la programe de depistare a bolilor.
Aceste servicii ar trebui să fie gratuite și ușor accesibile copiilor
aflați în dificultate.
Context
După cum a reieșit din cele peste 10 000 de contribuții primite de la
copii pe care se bazează pachetul de măsuri de astăzi, copiii din UE
și din afara granițelor sale continuă să fie victime ale excluziunii
socioeconomice și ale discriminării din cauza originii, a statutului,
a genului sau a orientării sexuale – a lor sau a părinților lor.
Vocile copiilor nu sunt întotdeauna auzite, iar opiniile lor nu sunt
întotdeauna luate în considerare atunci când se iau hotărâri în
privința unor chestiuni relevante pentru ei. Aceste probleme au fost
exacerbate de pandemia de COVID-19. Comisia ia poziție printr-o
strategie cuprinzătoare pentru următorii patru ani, care urmărește
să mobilizeze toate mijloacele de acțiune ale UE pentru a proteja și
a promova drepturile copiilor și prevede acțiuni clare pentru a
îmbunătăți situația copiilor. Strategia ar trebui, de asemenea, să
ajute statele membre să utilizeze cât mai bine fondurile UE.