Reabilitarea și întreținere trotuare în comuna Păulești, județul Satu Mare

9 Nov    Achiziții publice

DATE GENERALE
Denumirea obiectivului : Reabilitarea și întreținere trotuare în comuna Păulești, județul Satu Mare

Amplasament
Obiectivul este situat în: Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, România, Județul Satu Mare, comuna Păulești.

Titularul
Comuna Păulești

Firma executantă:
SC TCT PAV STAN SRL-D

Trotuarele
În vederea asigurării circulației locuitorilor comunei și altor pietoni în condiții de siguranță, se propune reabilitarea și întreținerea trotuarelor în comuna Păulești.

Pregătire suprafețe

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 și alte standarde și normative în vigoare, la data execuției, în măsura în care acestea completează și nu contravin prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unități de specialitate, efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

LUCRĂRI PREGĂTITOARE

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare:
curățirea terenului de resturi vegetale și buruieni;
decaparea și depozitarea pământului vegetal;
asanarea zonei trotuarelor prin îndepărtarea apelor de suprafață și adâncime;
demolarea construcțiilor existente.
Curățirea terenului de frunze, crengi, iarbă și buruieni și alte materiale se face pe întreaga suprafață a amprizei.
Decaparea pământului vegetal se face pe întrega suprafață a amprizei drumului și a gropilor de împrumut.

Controlul caracteristicilor suprafeței
Clasa de beton ce se utilizează la trotuare din condiții de expunere este de minim C25/30 XF3

PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI, MĂSURI PRELIMINARE
La execuția stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal se va trece numai după recepționarea lucrărilor de terasamente.

PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

Așternerea și nivelarea se face la șablon, cu respectarea lățimilor și pantelor prevăzute în proiect.

Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundație, sau care rămân după compactare, se corectează cu materiale de aport și se recompactează. Suprafețele cu denivelări mai mari de 4 cm se completează, se renivelează și apoi se compactează din nou.
Este interzisă folosirea balastului înghețat.
Este interzisă așternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghiță de gheată.

Compactarea straturilor de fundație din balast

– Structurile de fundație vor fi compactate prin vibrare;
– numărul trecerilor pentru realizarea compactării se stabilește la începerea fiecărei lucrări asigurându-se un grad de compactare a patului drumului de minim 98%.

Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundație sau care rămân după compactarea acestora, se corectează cu materiale de aport de același tip și se compactează.
Suprafețele cu denivelări mai mari de 4 cm se decapează după contururi regulate pe toată grosimea stratului, se completează cu material de același tip și se recompactează.
Cofrare, montarea plasei sudate si turnare beton.
După turnare și tăierea transversală a rosturilor se va proceda la umplerea cu un strat de pământ pe laterala dinspre șanț sau pe ambele părți la intrări după caz.

Verificarea calităţii materialelor

Verificarea calităţii materialelor se face pe toată durata execuţiei lucrărilor, conform prevederilor standardelor în vigoare.
Verificarea se va face de către Comisia desemnată de către Comuna Păulești, prin Dispoziția nr. 494/2016

Verificarea elementelor geometrice
Suprafața stratului de bază se verifică în profil transversal și trebuie să aibă o înclinație de 1% spre șanț.

RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Recepţia straturilor de baza se execută în trei etape : pe faze de execuţie, preliminare şi finale.
Recepţia pe faze se efectuează astfel :
– la terminarea execuţiei stratului de baza şi înainte de turnarea trotuarului. Cu această ocazie se verifică respectarea proceselor tehnologice aplicate în execuţie, lăţimi, grosimi, pante transversale, suprafaţare, calitatea materialelor folosite, calitatea execuţiei lucrărilor şi capacitatea portantă la nivelul stratului executat.
se încheie proces verbal de recepție specificându-se și eventualele remedieri necesare;
– nu se trece la executarea stratului următor până când nu se execută aceste remedieri.
Verificarea grosimii stratului de baza, la aprecierea comisiei, se poate face prin sondaje sau în aceleaşi puncte în care se fac sondaje pentru verificarea grosimii şi calităţii îmbrăcăminţii.
Recepţia finală a straturilor de fundaţii se face odată cu recepţia finală a îmbrăcăminţii.

Decontarea financiară:

Sistemul Rutier pentru trotuare este de:
– 15 cm de balast
– 12 cm de beton C25/30 XF3
– Nu este necesară montarea plasei sudate

Sistemul rutier carosabil pentru accese în curți este de:
– Minim 15 cm balast
– Minim 17 cm de beton C25/30 XF3
– plasa sudată 4x200x200

Leave a Reply