Submăsura 4.2_ _Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

15 Jul    Implementare Proiecte
 Investiții în abatoare de mică capacitate în zona montană_
_Obiectivele :_
    * Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și
comercializare;
    * Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și
procese;
    * Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea
consumului de energie și a emisiilor GES;
    * Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei
din surse regenerabile;
    * Creşterea numărului de locuri de muncă.
_Beneficiari eligibili:_
    * Persoana fizică autorizată
    * Întreprinderi individuale
    * Întreprinderi familiale
    * Societate în nume colectiv
    * Societate în comandită simplă
    * Societate pe acţiuni
    * Societate în comandită pe acţiuni
    * Societate cu răspundere limitată
    * Cooperative agricole
    * Societăți cooperative
    * Grup de producători
_Activități eligibile:_
    * Înființarea unităților de sacrificare (abatoare de capacitate
mica, centre de sacrificare), înființarea de unități de procesare
carne și investiții privind marketingul produselor din carne (ex.
etichetare,ambalare)
    * Producerea și utilizarea energiei din resurse regenerabile (solară,
eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de
căldură , în cadrul unității procesatoare (inclusiv în cadrul
unități de sacrificare) exclusiv pentru consumul propriu și
investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice, ca și
operațiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiții
_Eligibilitatea solicitantului:_
Respectarea încadrării solicitanților eligibili în categoria de
microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii
se realizează conform legislaţiei, astfel:
    * _microîntreprinderi_ – care au până la 9 salariaţi şi
realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale
de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
    * _întreprinderi mici_ – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi
realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale
de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
    * _întreprinderi mijlocii _- care au între 50 şi 249 de salariaţi
şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50
milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro,
echivalent în lei.
_Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile:_
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru
investiţii corporale şi /sau necorporale 2 , conform următoarei liste
indicative a cheltuielilor eligibile:
_Cheltuieli aferente investițiilor corporale:_
    * Pentru înființarea unităților de sacrificare (abatoare de
capacitate mică, centre de sacrificare, și procesare carne este
eligibilă construirea și dotarea spațiilor adecvate în vederea
desfășurării activităților pentru etapa de abatorizare sau
întregul flux tehnologic ( recepție (inclusiv cazare animale, dacă
este cazul)abatorizare – depozitare (materie primă /produse) –
procesare – comercializare;
    * construcţii destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor
pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie
regenerabilă, eficiență energetică), infrastructură internă şi
utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor,
sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect
etc.;
    * pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a
fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de
producție: laboratoare,vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul
medicului veterinar, biroul maistrilor, a șefului de secție, spațiu
pentru servirea mesei, precum și alte spații specifice conform tipului
de investiție propus prin proiectetc.
    * Achiziţionarea, inclusiv în leasing 3 de utilaje noi, instalaţii,
echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul
colectării materiei prime și/sau comercializării produselor
agro-alimentare în cadrul  lanțurilor alimentare integrate;
    * Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al
calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația
europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-
alimentare; (cheltuielile privind conformarea la standarde vor fi
eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde în
domeniul agro-alimentar, înainte să devină obligatorii pentru
unitatea de procesare).
    * Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex.
echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
_Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:_
    * Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii
şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu
investiţiile corporale ale proiectului;
    * Achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru
pregătirea implementării proiectului;
    * Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația
tehnico-economică a proiectului.
    * Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a
max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000
euro:
    * înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea
propriilor produse;
    * etichetarea (crearea conceptului)
    * creare marcă înregistrată/brand
_Cheltuielile privind costurile generale _ale proiectului sunt:
    * cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și
management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea
economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor,
potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele
privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării
proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
_Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:_
    * Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor
eligibili;
    * Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din
acțiunile /operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură
    * Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor
agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind
Funcţionarea Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I
și non-Anexa I;
    * Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a
cofinanțării investiției
    * Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată
în baza documentației tehnico-economice
    * Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu
legislația în vigoare
    * Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat
asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra
mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în
cap. 8.1 din PNDR 2014-2020
    * Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din
domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță
alimentară
    * Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a
ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea
sprijinului solicitat.
_Valoarea finanțare fonduri nerambursabile:_
50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de
producători/cooperative sau de 40% pentru alte întreprinderi și nu va
depăși:
    * 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu
presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
    * 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele
care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
    * 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț
alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și
pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în
cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț
alimentar integrat.
_Data estimată lansare: _ iulie 2020
_Data limită depunere:_ 31 decembrie 2020
_Pentru mai multe informații ne puteți contacta la adresa de email:_