Hotararile sedintei CL din 20.04.2021

Hotărârea nr. 31/2021 aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Păulești județul Satu Mare pe anul 2021,

HCL nr. 31_2021 buget
– Hotărârea nr. 32/2021 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județulSatu Mare / Regiunea Nord-Vest, înperioada 2014-2020”,

HCL nr. 32_2021 APASERV
– Hotărârea nr. 33/2021 privind aprobarea Fișei de fundamentare pentru colectare separatăși transport separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă, din deșeurile municipale de la populație în comuna Păulești,

HCL nr. 33_2021 salubrizare
– Hotărârea nr. 34/2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statutului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Păulești, județul Satu Mare,

HCL nr. 34_2021 statut de functii
– Hotărârea nr. 35/2021 privind acordarea cu tuitlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare asupra imobilului Str. Căprioarei – domeniu Public al Comunei Păulești,

HCL nr. 35_2021 Electrica Caprioarei
– Hotărârea nr. 36/2021 privind aprobarea PUZ “Zonă de locuițe individuale în Păulești pe parcela cu nr. cadastral 105049”, beneficiar Berinde Crina Maria Viorica, Boldor Irina-Angelica, Boldor Marius – Ioan,

HCL nr. 36_2021 PUZ Berinde
– Hotărârea nr. 37/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Păulești, județul Satu Mare, în Grupul de Lucru Mixt pentru implementarea Startegiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor,

HCL nr. 37_2021 grup de lucru mixt romi
– Hotărârea nr. 38/2021 privind darea în folosință gratuită și încheierea unui contract de comodat pentru baza sportivă din localitatea Petin, județul Satu Mare, către Asociația Fotbal Club Unirea Păulești,

HCL nr. 38_2021 comodat fotbal Petin
– Hotărârea nr. 39/2021 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie emisă de Fondul de Garantare a Creditului Riral – IFN S.A. pentru proiectul “MODERNIZARE, ÎNFIINŢARE ŞI DOATRE GRĂDINIŢE ÎN COMUNA PĂULEŞTI, JUDEŢUL SATU MARE”,

HCL nr. 39_2021 prelungire SGR Gradinite