Anunt sedinta consiliului local Paulesti din 13.05.2020

A N U N Ţ

 

în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, care constituie obiectul dispoziţiei primarului Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare, prin care se dispune

Convocarea Consiliului Local al Comunei Păuleşti

în şedinţă

pentru data de 13.05.2020 (miercuri), orele 08,00

la sediul Caminului Cultural din localitatea Păuleşti, str. Principală, judeţul Satu Mare, cu următoarea ordine de zi:  

Ordinea  de zi :

  1. Proiect HCL / ordinea de zi,

privind aprobarea  implementarii proiectului „ACHIZIȚIONARE INSTALAȚIE DE DEZINFECȚIE ȘI DEZINSECȚIE PENTRU COMUNA PĂULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE”;

iniţiator proiect: Primar Bontea Zenoviu Stelian 

Păuleşti la 12.05.2020

Comisia de specialitate I domeniul „agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al comunei

în data de 13.05.2020 orele 08,00

membrii consilieri Szilagyi L., Simonca T., Nagy I., Donca S., Lazar A.,

proiect de hotărâre de pe ordinea de zi: punctul 1

 

 

 

 

 

 

*materialele înscrise pe ordinea de zi se pot consluta zilnic, de luni – vineri, între orele 8,00 –13,00 la secretarul general al comunei, la sediul Primăriei din localitatea Păuleşti, str. Principală nr. 83, județul Satu Mare, telefon 0261 757 355,

**cei interesati pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, conform legii republicate nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

*** materialele înscrise pe ordinea de zi se comunica in format electronic, dupa caz.